69 planów oznaczono "Piaseczno"

Wyników 1 - 30 z 69

MPZP Piaseczno - zmiana 25.06.2014

Kategoria: gm. Banie

mpzpUchwała Nr XXX/276/2014 Rady Gminy Banie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/225/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Piaseczno – gmina Banie.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-07

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Gołków - w zakresie drogi wewnętrznej 6KDW (ul. Kettlinga)

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 1452/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Gołków, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 379/XVI/2011 z dnia 29.12.2011 r. w zakresie drogi wewnętrznej 6KDW (ul. Kettlinga).


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Piaseczno - dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjną miasta Piaseczna oraz ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii Krajowej (obszar C7, C8, D1, D2, D3, D4, D8)

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 1451/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjną miasta Piaseczna oraz ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii Krajowej (obszar C7, C8, D1, D2, D3, D4, D8) zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 427/XVIII/2012 z dnia 15.02.2012 dla działki 11/8 z obrębu 21


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Piaseczno - dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską - zmiana 11.06.2014

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 1450/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Nr 1439/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010 r. obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską.


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Piaseczno - dla obszaru ograniczonego ulicami Szpitalną, Korczaka, Zagajnikową, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza oraz projektowaną ulicą zlokalizowaną przy szpitalu - zmiana 11.06.2014

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 1449/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego ulicami Szpitalną, Korczaka, Zagajnikową, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza oraz projektowaną ulicą zlokalizowaną przy szpitalu, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 727/XXVI/2008 z dnia 17.09.2008 dla obszaru oznaczonego symbolem 5MN/U.


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Jastrzębie - część wsi

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 1448/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Jastrzębie.


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Piaseczno - dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską - sprostowanie błędu

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 1312/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1145/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013r w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, w zakresie objętym skargą Wojewody Mazowieckiego znak LEX-I.0552.2.2013.JF z dnia 14.03.2013r. z uwzględnieniem zmian wskazanych przez pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego na postępowaniu mediacyjnym przeprowadzonym w WSA w Warszawie w dniu 18.09.2013


Data uchwalenia: 2014-02-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-06

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piaseczno - działki nr 44 i 45/4 - zmiana 23.10.2013

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 1156/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna (Zalesie Dolne) ,zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 poz. 673 z dnia 30 stycznia 2004) ,zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 465/XIX/2012 z dnia 14.03.2012 obejmującej obszar działek ozn. nr ew. 44 i 45/4 z obrębu 63 (parafia)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piaseczno - Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską - uchylenie

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 1145/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, w zakresie objętym skargą Wojewody Mazowieckiego znak LEX-I.0552.2.2013.JF z dnia 14.03.2013r. z uwzględnieniem zmian wskazanych przez pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego na postępowaniu mediacyjnym przeprowadzonym w WSA w Warszawie w dniu 18.09.2013


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PIaseczno oraz część wsi Żabieniec

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 1120/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową rzeka Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-13

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piaseczno - obszar oznaczony symbolem KUL - zmiana 25.09.2013

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 1116/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Nr 1099/LIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 kwietnia 2002 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157 z dnia 16.06.2002 poz.3 456 ) dla obszaru wyznaczonego od zachodu wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Morcinka, od północy południową linią rozgraniczającą ulicy ozn. w obowiązującym planie symbolem KUL, od wschodu zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Gałczyńskiego, od południa granicami działek 4/1i 4/2 z obrębu 33.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-13

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piaseczno - Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa - Radom (obszar A6, A7, A10, A11, A15, A16, A28, A29) - etap II

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 1121/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa - Radom (obszar A6, A7, A10, A11, A15, A16, A28, A29) - etap II


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piaseczno - la obszaru ograniczonego od południa, zachodu i północy granicą administracyjną miasta Piaseczno oraz od wschodu ulicą Okrężną

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 1012/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego od południa, zachodu i północy granicą administracyjną miasta Piaseczno oraz od wschodu ulicą Okrężną.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piaseczno - ul. Graniczna, al. Wilanowska, obszary E17, Us, Ls, ul. Dworska - 15.05.2013

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 944/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Al. Wilanowską, północno wschodnimi granicami działek nr ew. 43, 44, 45 obr. 65, północną linią rozgraniczającą obszaru oznaczonego symbolem E17, Us, Ls, ul Dworską oraz Pod Bateriami w gminie Piaseczno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-18

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piaseczno - Redutowa, Pod Bateriami, Dworska - 15.05.2013

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 943/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Redutową, Pod Bateriami, Dworską oraz granicą administracyjną miasta Piaseczno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-18

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Jazgarzew

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 565/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-17

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.tif
Zalacznik2.tif
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc


MPZP Józefosław II

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 533/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r.( DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 144 poz. 921 z dn. 26.07.2007 r.) w granicach dz. ozn. nr ew. 350/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-24

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Piaseczno - dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa - Radom (obszar A6, A7, A10, A11, A15, A16, A28, A29) etap I

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 532/ XXI /2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa - Radom (obszar A6, A7, A10, A11, A15, A16, A28, A29) etap I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


MPZP Szczaki

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 531/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi SZCZAKI, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 315/XV/03 z dnia 23.10.2003 r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 288, poz. 7593 z dn.16.11.2003 r.).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-24

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Szczaki (opublikowano: 2012-06-19)

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 496/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Szczaki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-19

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc


MPZP Piaseczno - obszar ograniczony ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską, Puławską

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 464/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską, Puławską zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. 177 poz. 4579 z dnia 14.10.2010 r. ).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-26

Zobacz treść planu (PDF)


MPZP Głosków

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 462/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Akt_reczny.pdf


MPZP Józefosław II (opublikowano: 2012-04-26)

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 466/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r.( DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 144 poz. 3921 z dn. 26.07.2007 r.).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-26

Zobacz treść planu (PDF)

Akt_reczny.pdf


MPZP Zalesie Dolne

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 465/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna ( Zalesie Dolne).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.doc
Akt_reczny.pdf


MPZP Gołków

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 379/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi GOŁKÓW.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.jpg


MPZP Piaseczno - dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjną miasta Piaseczno i dalej ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii Krajowej

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 427/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjną miasta Piaseczno i dalej ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii Krajowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


MPZP Jastrzębie

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Akt_reczny.pdf


MPZP Złotokłos

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 225/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


MPZP Wólka Kozodawska

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 215/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-29

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.DOC


MPZP Piaseczno - dla obszaru ograniczonego ulicami: Al. Kalin, Wrzosową oraz terenami kolei Warszawa-Radom i rzeka Jeziorką

Kategoria: gm. Piaseczno

mpzpUchwała nr 217/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Al. Kalin, Wrzosową oraz terenami kolei Warszawa-Radom i rzeka Jeziorką.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-29

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc


EasyTagCloud v2.4 Free