30 planów oznaczono "Centrum"

Wyników 1 - 30 z 30

MPZP Stegna - Centrum

Kategoria: gm. Stegna

mpzpUchwała nr XLIII/437/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawiew zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna - Centrum


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Biała Podlaska - Centrum - I etap - zmiana 8.11.2013

Kategoria: pow. Biała Podlaska

mpzpUchwała nr XXXI/298/13 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany I-go etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska obejmującego teren „Centrum”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


MPZP Kowary Centrum - część C - zmiana 5.12.2013

Kategoria: gm. Kowary

mpzpUchwała nr LXII/279/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM część C


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skarżysko-Kamienna - Centrum - zmiana 30.10.2013

Kategoria: gm. Skarżysko-Kamienna

mpzpUchwała nr XLIII/80/2013 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa Chełmińska - Centrum 1

Kategoria: gm. Dąbrowa Chełmińska

mpzpUchwała nr XXXII.281.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1” gm. Dąbrowa Chełmińska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczecin - Śródmieście Północ - Centrum - Wyzwolenia

Kategoria: pow. Szczecin

mpzpUchwała Nr XXXIV/998/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ - Centrum - Wyzwolenia" w Szczecinie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

Szczecin - serwis mapowy


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mikołów - Centrum, przy ulicy Okrzei

Kategoria: gm. Mikołów

mpzpUchwała nr XXXI/729/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, dzielnica Centrum, dla obszaru położonego przy ulicy Okrzei.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-07

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mikołów - Centrum

Kategoria: gm. Mikołów

mpzpUchwała nr L/1030/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (obszar „CENTRUM”)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-29

Renta planistyczna:

Wysokość stawki służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się na:
1) dla terenów oznaczonych symbolami MN, MN/U, U – 30%;
2) dla pozostałych terenów – nie ustala się.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2e6446b5-2ad7-46d2-9005-1f582dba0dea.PNG
Zalacznik84fbc9cc-1dc2-43c8-8df0-0ccd6633ef3e.PNG
Zalacznik9a5fb798-121a-40f8-9b51-ebdb3f75919e.PNG
Zalacznikd211cf58-2560-430e-a000-aa315a8ca6d4.PNG
Zalacznike093f6e9-3965-4200-ac24-bfd1b3df09c0.PNG
Zalacznike225f18e-0f69-43d8-b484-05e50af461d0.PNG
Zalacznikecaf901e-996b-4a15-8041-6e0c883427b5.PNG


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mikołów - Centrum, działki: 2059/6, 2061/6, 2062/6, 2063/6, 2064/6 przy ulicy Południowej

Kategoria: gm. Mikołów

mpzpUchwała nr XLIII/866/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (terenu określonego dla potrzeb planu jako CENTRUM) w obrębie działek: 2059/6, 2061/6, 2062/6, 2063/6, 2064/6 przy ulicy Południowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-08

Renta planistyczna:

Wysokość stawki służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, ustala się na:

1) dla terenów oznaczonych symbolami MW – 30%;
2) dla pozostałych terenów – nie ustala się.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła Centrum – Skolnity

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr XX/293/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 27 września 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Centrum – Skolnity”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-19

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r.):
1) tereny o symbolach MW, MN1 i UM – 30 %
2) tereny o symbolach U, US1, RM i UP – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisła - Centrum

Kategoria: gm. Wisła

mpzpUchwała nr LI/650/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w Wiśle Centrum (w trybie zmiany planu).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-03

Renta planistyczna:

1. Dla terenów oznaczonych symbolem MU, U, UP, ZPU, ZPN ustala się stawkę służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %, dla pozostałych terenów – 10%.
2. W związku z ustaleniem, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta będzie pobierał opłaty, o których mowa w art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tarnowskie Góry, Śródmieście- Centrum, Lasowice, Osada Jana I

Kategoria: gm. Tarnowskie Góry

mpzpUchwała nr XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic: Śródmieście- Centrum, Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich Górach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-02

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów w granicach planu wynosi: 30%; słownie: trzydzieści procent.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sosnowiec, „Zagórze Centrum”

Kategoria: gm. Sosnowiec

mpzpUchwała nr 667/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Zagórze Centrum”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-07

Renta planistyczna:

1. Ustala się następujące wysokości stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w przepisach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, opisanych w § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały.

1) stawkę 25 % - dla terenów oznaczonych symbolami: L.5 U,UC, L.9 U, L.11 U;

2) stawkę 20 % - dla terenów oznaczonych symbolami: L.1 U, L.2 U,MN, L.3 MN,MW, L.6 U , L.7 U;

3) stawkę 5 % - dla terenów oznaczonych symbolami: L.3a MN, L.4 U,MN, L.8 UKR, a także dla terenów układu komunikacyjnego – L.KD9 KT, L.KD9a KT, L.KD12 KT,D, L.KD6 L1x2, L.KD7 D1x2, L.KD8 D1x2, L.KD11 D1x2, L.KD10 X,Z, miejsc postojowych - L.10 Uk(p), L.12 Uk(p) oraz terenów zieleni izolacyjnej, towarzyszącej układowi drogowo – ulicznemu, oznaczonych symbolami: L.13 ZI, L.14 ZI, L.15 ZI, L.16 ZI, L.17 ZI, L.17a ZI, L.18 ZI.

2. Dla terenów dróg i ulic stanowiących podstawowy układ dróg publicznych, obejmujących tereny oznaczone symbolami: L.KD1 G2x2, L.KD2 G1x4, L.KD3 Sk, L.KD4 L1x4, L.KD4a L1x2, L.KD5 Sk - stawki procentowej nie ustala się.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzemieszyce w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny

Kategoria: gm. Dąbrowa Górnicza

mpzpUchwała nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-02

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze planu ustala się  stawkę  procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści).

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miechucino - Centrum - 006-ZŁ i 007-U

Kategoria: gm. Chmielno

mpzpUchwała nr XIX/199/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino „Centrum” obejmujące kartę terenu 006-ZŁ i 007-U


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-18

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Krosno - Centrum I

Kategoria: gm. Krosno

mpzpUchwała nr XL/818/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „Centrum I”


Data uchwalenia: 2013-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Polanica-Zdrój, Centrum, dla jednostki MW/U5

Kategoria: gm. Polanica-Zdrój

mpzp Uchwała nr XXV/136/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Centrum, dla jednostki MW/U5.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-09
 
Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się na 0,1%.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Polanica-Zdrój, CENTRUM III

Kategoria: gm. Polanica-Zdrój

mpzp Uchwała nr XXXI/194/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM III.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-28
 
Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy ustala się w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Polanica-Zdrój, CENTRUM I

Kategoria: gm. Polanica-Zdrój

mpzpUchwała nr XXXI/193/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-13
 
Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy ustala się w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).


MPZP Brzoza - Centrum

Kategoria: gm. Nowa Wieś Wielka

mpzpUchwała nr XXV/232/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzoza Centrum”.


Data uchwalenia: 2013-03-7
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-26

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miechucino - Centrum - karta terenu 005-MN - zmiana 28.12.2012

Kategoria: gm. Chmielno

mpzpUchwała nr XVII/170/2012 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino „Centrum” obejmującego kartę terenu 005-MN


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-13

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Trzebinia - Śródmieście - Centrum (opublikowano: 2012-12-12)

Kategoria: gm. Trzebinia

mpzpUchwała nr XXVIII/312/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Centrum w Trzebini.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-12

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc


MPZP Pruszcz Gdański - Centrum

Kategoria: gm. Pruszcz Gdański

mpzpUchwała nr XXI/226/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Centrum”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-08

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf


MPZP Szczecinek - Centrum

Kategoria: gm. Szczecinek

mpzpUchwała Nr XXVIII/232/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w Szczecinku.


Data uchwalenia: 2012-09-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-08

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Centrum Międzylesia

Kategoria: pow. Warszawa

mpzpUchwała nr XLIII/1176/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Międzylesia.


Data uchwalenia: 2012-10-4
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-22

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Gorzyce - Niwka-Żabieniec i Centrum

Kategoria: gm. Gorzyce

mpzpUchwała nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka-Żabieniec i Centrum w Gorzycach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


MPZP Trzebinia - Śródmieście - Centrum

Kategoria: gm. Trzebinia

mpzpUchwała nr XIII/126/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 9 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-25

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi:

1) dla terenów oznaczonych symbolami PU, U, U1, US, MU, MU1, MWU, UMW - 30%;

2) dla wszystkich pozostałych terenów, nie wymienionych w pkt. 1 - 20%;

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Załącznik3.pdf
Zalacznik4.doc
Zalacznik5.doc
Zalacznik6.doc
Zalacznik7.doc


MPZP Łomianki - Centrum

Kategoria: gm. Łomianki

mpzpUchwała nr LV/414/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Centrum”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.xls
Zalacznik3.doc


MPZP Mielec - Osiedle - Centrum (data publikacji: 2010-05-21)

Kategoria: gm. Mielec

mpzpUchwała nr XXXVIII/431/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Mielec- Osiedle- Centrum".


Data uchwalenia: 2010-04-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-21

Zobacz treść planu (PDF)

zał. nr 1.JPG
zał. nr 2 cz.1.JPG
zał. nr 2 cz.2.JPG


MPZP Tarczyn - Centrum

Kategoria: gm. Tarczyn

mpzpUchwała nr XXXIV/186/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Tarczyna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-04-25

Zobacz treść planu (PDF)

 


EasyTagCloud v2.4 Free