mpzpUchwała nr LI/650/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w Wiśle Centrum (w trybie zmiany planu).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-03

Renta planistyczna:

1. Dla terenów oznaczonych symbolem MU, U, UP, ZPU, ZPN ustala się stawkę służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %, dla pozostałych terenów – 10%.
2. W związku z ustaleniem, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta będzie pobierał opłaty, o których mowa w art. 36, ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]880 kB