Powiat Gliwice

mpzpUchwała nr XLII/878/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, pomiędzy ul. Rybnicką a koleją piaskową


Data uchwalenia: 2014-03-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/499/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwicką.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-21

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/500/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W CENTRALNEJ CZĘŚCI MIASTA, OBEJMUJĄCEGO CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA, TZW. CENTRALNE TERENY MIASTA.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-21

Zobacz treść planu (PDF).

ZalacznikB-1.pdf
ZalacznikB-2.pdf
ZalacznikB-3.pdf
ZalacznikB-4.pdf
ZalacznikB-5.pdf
ZalacznikB-6.pdf
ZalacznikB-7.pdf
ZalacznikB-8.pdf
ZalacznikB-9.pdf
ZalacznikB-10.pdf
ZalacznikB-11.pdf
ZalacznikB-12.pdf

mpzpUchwała nr XXI/424/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w osiedlu Wilcze Gardło pomiędzy ul. Begonii i cmentarzem komunalnym.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-16

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% (słownie: trzydziesto procentową) dla nowych terenów mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych, usługowych oraz usługowo-produkcyjnych o symbolach 1MNUn–18MNUn, 1MNn–23MNn, 1MM,WS2, 1MUn – 2MUn, 1UPn – 5UPn, 1UPC – 6UPC, 1ZP,US – 5ZP,US, 1Un.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA TERENU POŁOŻONEGO PO ZACHODNIEJ STRONIE ULICY TARNOGÓRSKIEJ, OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ DZIELNICY SZOBISZOWICE I ZATORZE.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-16

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1.jpg
Zalacznik2.png
Załącznik3

 

mpzpUchwała nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA TERENU POŁOŻONEGO PO WSCHODNIEJ STRONIE ULICY TARNOGÓRSKIEJ, OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ DZIELNICY SZOBISZOWICE I ZATORZE.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-16

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

mpzpUchwała nr XXXV/1063/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-04

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w wysokości 30% dla terenów oznaczonych symbolami 01 MWn – 10 MWn; 01 Un – 08 Un; 01 UPn – 06 UPn; 01 IKn – 02 IKn.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

Załącznik2

mpzpUchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica - północ.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-04

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

Załącznik2

mpzpUchwała nr XXXIV/1036/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Stare Gliwice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-15

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

Załącznik2

Uchwała nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła „Gliwice-Sośnica”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym:  30.06.2011r.

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w wysokości 30% dla terenu oznaczonego symbolem 01UCP.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 27.07.2011r.

Renta planistyczna:

Dla terenów przeznaczonych w planie pod nową zabudowę, oznaczonych symbolami: 1 MWn, od 1 Mn do 26 Mn, od 1 MNn do 10 MNn, od 1 Un do 8 Un, od 1 UPn do 22 UPn, ustala się stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)