powiat będziński

mpzpUchwała nr XLVII/469/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy ulicach Krakowskiej, Podsiadły, Orlej


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/322/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Mierzęcice – obszar VII zmiany studium


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice – obszar I zmiany studium


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/435/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w obrębie ulic Brzozowickiej, Siemońskiej, Wiejskiej, Krętej, Zielonej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/298/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Sportowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-08

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 25%, słownie: dwadzieścia pięć procent.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XX/224/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Brzozowickiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-10

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 25%, słownie: dwadzieścia pięć procent.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla osiedla Gzichów położonego pomiędzy ulicami: Świerczewskiego, Czeladzką, Piastowską, Akacjową


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-03

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową w wysokości 20%, określoną w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach obszaru planu, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, która zostanie pobrana przez Prezydenta Miasta Będzina w przypadku jej zbycia przez właściciela albo użytkownika wieczystego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Postanowienia ust.1 niniejszej Uchwały nie mają zastosowania do nieruchomości stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Będzin.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy Alei Kołłątaja.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-29

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości:

1) dla terenów o symbolach: U - 30%;

2) dla pozostałych terenów: 5%.

Ustalenie, o którym mowa oznacza, że Prezydent Miasta Będzina pobierze jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr LVI/972/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ul. Świerczewskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-19

Renta planistyczna:

Na terenie ZN ustala się stawkę procentową, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy – 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Załącznik3

mpzpUchwała nr LVI/971/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Boleradz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy 1-2ZN, 1KDL – 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Załacznik3

mpzpUchwała nr LIV / 960 /2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-09

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe dla nieruchomości położonych w granicach obszaru objętego zmianą planu:
1)dla terenów oznaczonych symbolami: MWU, MNU, MN, UMN stawka procentowa wynosi 15% (piętnaście procent),
2)dla terenów oznaczonych symbolami: UC, PP-PS stawka procentowa wynosi 30% (trzydzieści procent),
3)stawki, o których mowa w pkt 1) i 2) stanowią podstawę pobierania jednorazowych opłat o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Załącznik3

mpzpUchwała nr LIII/950/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 31 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza u zbiegu ulic Świerczewskiego i Odkrywkowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-07

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym :
1)dla terenu P-U ustala się 20% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości;
2)dla terenów pozostałych ustala się 15% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Załącznik3

mpzpUchwała nr L/919/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Alei Kołłątaja.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości:

1) 4-7 MNU - 20%
2) 1U – 30%
3) 5U – 20%

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

mpzp

Uchwała nr XLVI/855/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-10

Renta planistyczna:

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 4 MN, 8 MN, 13 MN i 16 MN, na obszarach nie zainwestowanych, oraz dla terenu oznaczonego symbolem 4 UC, ustala się 30% stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
2. Dla pozostałych terenów naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie ma zastosowania.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Załącznik2.pdf

Uchwała nr XXIX/298/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Sportowej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 08.01.2013r.

Renta planistyczna: 

 

Stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 25%, słownie: dwadzieścia pięć procent.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

 

Uchwała nr LIII/950/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 31 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza u zbiegu ulic Świerczewskiego i Odkrywkowej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 07.07.2010r.

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym :
1)dla terenu P-U ustala się 20% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości
nieruchomości;
2)dla terenów pozostałych ustala się 15% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)