Powiat Bytom

mpzpUchwała nr XXVI/350/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Bytomia, zwanego planem „Szombierki–Zachód”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-25

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem, określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1.jpg
Załącznik2.doc
Załącznik3.doc

mpzpUchwała nr LIV/786/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Rozbarku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-10

Renta planistyczna:

Dla wszystkich nieruchomości położonych w obszarze objętym planem ustala się wysokość stawki
procentowej 25 % tj. stawkę dwudziestopięcioprocentową.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1.jpg
Załącznik2.doc

mpzpUchwała nr XVII/216/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Miechowice w Bytomiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-16

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem, określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bobrka w Bytomiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-12
 
Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLII/516/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 14 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na wschód od ul. Ogrodowej w Bytomiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-22
 
Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXVI/485/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na poprzemysłowych terenach południowej części miasta Bytomia, zwanego planem "Szombierki – Południe".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-07
 
Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Starych Miechowic”.

Data publikacji w dzienniku urzędowyn: 20.04.2011r.

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr XVII/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady A1, zwanego planem „Dąbrowa Miejska”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 09.11.2011r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.), stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:
1) w wysokości 30% dla terenów oznaczonych symbolami: 1U; 2U; 3U; 5U; 6U; 7U; 8U,P; 9U,P; 10U,P; 11U,P; 12U,P; 13U,P; 14U,P; 15U,P; 16P; 17P;
2) w wysokości 20% dla terenu oznaczonego symbolem 4U;
3) w wysokości 10% dla pozostałych terenów.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)