Powiat rybnicki

mpzpUchwała nr XXXIX/517/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wolności, Palowickiej, granicy sołectwa Bełk oraz autostrady A1


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIV/264/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „B” – Świerklany Dolne.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-14

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów oznaczonych symbolami 1MNU, 2MNU , w wysokości 20%, słownie: dwadzieścia procent.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem KDD 1/2 nie ustala się stawki procentowej. z powodu zachowania dotychczasowej funkcji i sposobu użytkowania terenów, opłata, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie może być wniesiona.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.jpg

mpzpUchwała nr LV/11/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla części sołectwa Żytna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-17

Renta planistyczna:

Dla nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość - ustala się, jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu tej wartości w wysokości:

1) dla terenów oznaczonych symbolami MN 03, MN 04, MN 05, MN/U 01, – 30 %;
2) dla pozostałych terenów – nie ustala się.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.png
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXIX/375/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-11

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 25%, słownie: dwadzieścia pięć procent.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIX/374/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w granicach sołectwa Bełk oraz zjazdu z autostrady A1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-11

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy.   Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu) w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVIII/363/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-06

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze planu ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf