powiat Mysłowice

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.45.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLIX/918/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Mikołowska – Stokrotek”, „Cmentarna” w Mysłowicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIX/923/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Ewald” w Mysłowicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIX/918/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów “Mikołowska – Stokrotek”, “Cmentarna” w Mysłowicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XLVII/890/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Mysłowic”, „Brzezinka Południowa” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mysłowicach w części dotyczącej wyznaczonych obszarów zgodnie z załącznikami graficznymi


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVII/889/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Katowicka – Obrzeżna Północna”, „Bytomska - Obrzeżna Północna – Świerczyny” w Mysłowicach obejmującego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Mysłowic „28 zmian” w części obszaru nr 28


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVII/888/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: „Morgi Zachód”, „Stara Wesoła” w Mysłowicach w częściach dotyczących wyznaczonych obszarów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/708/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bończyk przyjętego uchwałą Rady Miasta Mysłowice nr XVII/196/2003 z dnia 14 listopada 2003r. w rejonie ulic: Katowickiej, Obrzeżnej Północnej i Potoku Bolina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-26

Renta planistyczna:

Dla terenów oznaczonych symbolami UC, ZI, ZW, KDG, KDZ, WS ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 5%, słownie: pięć procent.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Uchwała nr XXXVIII/708/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bończyk przyjętego uchwałą Rady Miasta Mysłowice nr XVII/196/2003 z dnia 14 listopada 2003r. w rejonie ulic: Katowickiej, Obrzeżnej Północnej i Potoku Bolina.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 26.02.2013r.

Renta planistyczna:

Dla terenów oznaczonych symbolami UC, ZI, ZW, KDG, KDZ, WS ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 5%, słownie: pięć procent.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)