Powiat Piekary Śląskie

mpzpUchwała nr XXXVIII/506/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Bpa Bednorza i Ks. Frenzla w Piekarach Śląskich


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/399/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Gimnazjalnej w Piekarach Śląskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-06

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu wynosi 30% dla terenów objętych planem.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/377/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Wentylacyjnej w Piekarach Śląskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-22

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu wynosi 30% dla terenów objętych planem.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXV/371/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Roździeńskiego, Harcerskiej, Kotuchy w Piekarach Śląskich - obszar I tereny na południe od ul. Roździeńskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-06

Renta planistyczna:

Na obszarze objętym planem ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości określonej w stosunku do wszystkich terenów objętych planem w wysokości 30% (słownie : trzydzieści procent).

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXI/298/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy M. Skłodowskiej-Curie w Piekarach Śląskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-12

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu wynosi 30% dla terenów objętych planem.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XIX/274/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Tarnogórskiej w Piekarach Śląskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-02

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu wynosi 30% dla terenów objętych planem.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LI/544/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym zatwierdzonego uchwałą Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r., dla terenów położonych w rejonie ulic: Solidarności i Żwirki w Piekarach Śląskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-29

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:
1)w wysokości 30% dla terenów oznaczonych symbolami A-16MU, A 10U i A-UC.
2)dla pozostałych terenów w związku z uchwaleniem planu nie wzrosła wartość nieruchomości i dlatego odstępuje się od ustalenia stawki.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Załącznik2

Uchwała nr XIX/274/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Tarnogórskiej w Piekarach Śląskich.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 02.08.2012r.

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu wynosi 30% dla terenów objętych planem.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr XXI/298/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy M. Skłodowskiej-Curie w Piekarach Śląskich.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 12.11.2012r.

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu wynosi 30% dla terenów objętych planem.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)