Powiat Myszkowski

mpzpUchwała nr 297/XLIV/2014 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla miejscowości Markowice


Data uchwalenia: 2014-07-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIX/334/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 353(XLVI)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poraj w sołectwie Poraj


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr 226/XXIX/2013 Rady Gminy Niegowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Dąbrowno dla terenu położonego w miejscowości Dąbrowno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-03

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa wart. 36 ust. 4  Ustawy, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętychPlanem, w wysokości: 30 % (słownie: trzydzieści procent) dla terenu wyznaczonego wPlanie.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 216/XXVII/2013 Rady Gminy Niegowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Mirów i Bobolice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-29

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w  art. 36 ust. 4 Ustawy  , z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych  Planem  , w wysokości: 30 % (słownie: trzydzieści procent) dla wszystkich terenów wyznaczonych w  Planie.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

Zalacznik1 - Sekcja 1.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 1.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 2.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 2.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 3.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 3.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 4.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 4.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 5.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 5.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 6.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 6.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 7.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 7.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 8.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 8.2ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 9.1ef.pdf
Zalacznik1 - Sekcja 9.2ef.pdf

mpzpUchwała nr 116/XVII/2012 Rady Gminy Niegowa z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w częściach dotyczących miejscowości: Sokolniki i Zagórze, Mzurów, Dąbrowno, Niegowa dla terenów położonych w miejscowościach Sokolniki, Mzurów, Dąbrowno i Niegowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-16

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   Ustawy   , z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych   Planem   , w   wysokości: 30 % (słownie: trzydzieści procent) dla wszystkich terenów wyznaczonych w   Planie.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf

mpzpUchwała nr 14/IV/2010 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Niegowa dla terenu położonego w miejscowości Niegowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych Planem, dla wszystkich terenów, określonych w Planie, w wysokości: 30 % (słownie: trzydzieści procent).

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik3.pdf
zalacznik4.PDF

mpzpUchwała nr 13/IV/2010 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Ludwinów, Gorzków Nowy i Gorzków Stary dla terenu położonego w miejscowości Ludwinów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych Planem, dla wszystkich terenów, określonych w Planie, w wysokości: 30 % (słownie: trzydzieści procent).

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.pdf

Zalacznik 4.PDF

mpzpUchwała nr 15/IV/2010 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w części dotyczącej miejscowości Sokolniki i Zagórze dla terenu położonego w miejscowości Sokolniki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych Planem, dla wszystkich terenów, określonych w Planie, w wysokości: 30 % (słownie: trzydzieści procent).

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 270(XXXVI)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 16 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Jastrząb.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-23

Renta planistyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenuU- 30%.

2. Stawka, o której mowa w ust.1 stanowi podstawę do pobrania jednorazowej opłaty, o której mówi art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.PDF
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 248(XXXIV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60(VIII)2007 Rady Gminy Poraj w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-12

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętychPlanemw wysokości:

1) dla wszystkich terenów funkcji podstawowej, oznaczonych symbolamiMW,MN,ML,MR,UC,PS,KK,KSw wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia procent),

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr 148(XXII)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 31 maja 2012r. w sprawie sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy przy ul. 3-go Maja w Poraju.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-02

Renta planistyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenu U- 30%.

2. Stawka, o której mowa w ust.1 stanowi podstawę pobrania jednorazowej opłaty, o której mówi art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 134(XX)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2012r. w sprawie sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poraj w sołectwie Masłońskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-10

Renta planistyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenu- nie dotyczy. W/w stawka nie jest naliczana dla nieruchomości stanowiącej własność gminy Poraj.

2. Stawka, o której mowa w ust.1 stanowi podstawę pobrania jednorazowej opłaty, o której mówi art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 56(XI)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Żarki Letnisko przy ul. Prostej – ul. Porajskiej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-29

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30%, określoną w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach obszaru planu, na podstawie, której nalicza się jednorazową opłatę, która zostanie pobrana przez Wójta Gminy Poraj w przypadku jej zbycia przez właściciela albo użytkownika wieczystego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Postanowienia ust.1 niniejszej Uchwały nie mają zastosowania do nieruchomości stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Poraj.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 216/XL/2010 Rady Gminy Poraj z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poraj w sołectwie Choroń.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:
1)w wysokości 30% dla terenów: w części dla C 20a MN1 /obszar wyznaczono graficznie/ oraz dla terenu oznaczonego C 20a MN2
2)w wysokości 10% dla pozostałych terenów /pozostała część C 20a MN1, C 20a MN3, C 20a ZZ1,1KDw/ .

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik

mpzpUchwała nr XLI/267/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru sołectw Ostrów i Przybynów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-01

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy. 
1. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy (z  tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu) w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg

mpzpUchwała nr 353/XLI/2010 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koziegłowy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-07

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-03

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent).

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XLII/368/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-01

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem.
2. Ustalenie, o którym mowa w ust.1 oznacza, że Burmistrz Miasta będzie pobierał jednorazową opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości w momencie jej zbycia.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg

mpzpUchwała nr XLII/369/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-01

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem.
2. Ustalenie, o którym mowa w ust.1 oznacza, że Burmistrz Miasta będzie pobierał jednorazową opłatę w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości w momencie jej zbycia.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg