Powiat Cieszyński

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.35.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej Cieszyna XLIV/465/14 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/465/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/552/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ul. Chałupiańskiej


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/316/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar w rejonie przysiółka Gliniane w Istebnej


Data uchwalenia: 2014-02-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/513/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr nr 55/11, 55/24, 56/2, 56/3, 59/1, 5801/3, część dz. nr 5834 wraz z fragmentami ulic 1 Maja i Lipowej w Wiśle - Centrum


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr VII/60/2013 Rady Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr VII/59/2013 Rady Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zamarski


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr III/11/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice w projektowanym obszarze górniczym "Bzie - Dębina 1 - Zachód".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-02

Renta planistyczna:

1. Dla terenu o symbolu 1 P ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

2. Na pozostałych terenach nie wymienionych w ust. 1 w związku z zachowaniem ich dotychczasowego użytkowania lub przeznaczenia nie ustala się stawki procentowej służącej naliczaniu renty planistycznej.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXV/227/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszary w rejonie przysiółków Olecki, Stecówka, Pietraszonka, Andziołówka, Suszki w Istebnej, przysiółków Czerchla, Łacki, Trójstyk, Czadeczka w Jaworzynce, przysiółków Kadłuby, Deje w Koniakowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-20

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu) w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszary w rejonie przysiółków Kubalonka, Olecki, Leszczyna, Tartak, Olza, pod Złotym Groniem, Dzielec, Szymcze, Suszki, Jasnowice, Beskid w Istebnej, przysiółków Czerchla, Klimki, Stańki, Bestwiny, Łupienie w Jaworzynce, przysiółków Bukowina, Legiery, Gronik w Koniakowie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu) w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VIII/75/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik dla działki nr 7/13.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-03

Renta planistyczna:

Ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15 %.

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr V/39/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach, dotyczącego działki nr 1459/5.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-08

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w   obszarze planu ustala się 30 % stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr IV/29/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-20

Renta planistyczna:

Ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym w   wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr II/25/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-07

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) ustala się 5% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXV/304/10 Rady Gminy Hażlach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 258/2 położonej we wsi Rudnik.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną zmianą przeznaczenia terenu w wysokości:
1)30 % dla terenów oznaczonych symbolem 4.RM,
2)0 % dla terenów oznaczonych symbolem 1.R, 2.RM, 3.RM

Zobacz treść planu (PDF)

Załacznik

mpzpUchwała nr 86/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-12

Renta planistyczna:

Określa się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 43/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Puńców w gminie Goleszów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-02

Renta planistyczna:

Określa się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu w   wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 15/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XLV/393/2006 r. z dnia 30 sierpnia 2006 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/355/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Nr XX/197/04 z dnia 6 sierpnia 2004 roku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-30

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XL/333/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Goleszów nr XXVII/249/05 z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-01

Renta planistyczna:

Ustala się  stawkę  procentową  opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną  zmianą przeznaczenia terenu w wysokości:

1) 15 % dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN;
2) 15 % dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN/P.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik49C9A6B6-D121-4327-B488-E942B445D27E.png
Zalacznik548F9817-D1DC-42C9-BFF8-617F22D692BC.png
Zalacznik67CC5A61-91DD-4B4C-8884-6998A0E5531B.png
Zalacznik680BEE43-8E6A-493A-9033-A466831E2E2E.png
Zalacznik72957EF7-7EFE-425E-9881-DD913092B7B2.png
ZalacznikA9E0D169-8204-4B2A-AA49-7D7F39B4056A.png
ZalacznikAAC36530-76F0-4551-B261-B4EEC7E7F813.png
ZalacznikB2A53A22-7F0E-497D-A8CE-9A8FB38B2D5A.png