powiat Tychy

mpzpUchwała nr XLIII/885/14 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/760/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Wschodniej i Piaskowej w Tychach etap pierwszy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/744/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/742/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/745/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Północny w Tychach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/743/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/634/13 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Górniczy w Tychach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-28

Renta planistyczna:

Dla całego obszaru planu na podstawie art. 87 ust. 3a Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisu dotyczącego stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, nie stosuje się.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXI/635/13 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w Tychach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-28

Renta planistyczna:

Dla całego obszaru planu na podstawie art. 87 ust. 3a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisu dotyczącego stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, nie stosuje się.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXX/621/13 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów w Tychach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-30

Renta planistyczna:

Dla całego obszaru planu na podstawie art. 87 ust. 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisu dotyczącego stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, nie stosuje się.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXVI/576/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Długiej w Tychach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-26

Renta planistyczna:

Dla całego obszaru planu ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30% .

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXI/463/12 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park św. Franciszka z Asyżu w Tychach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-21

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu, w   wysokości – 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXI/464/12 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką i linią kolejową w Tychach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-21

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu, w   wysokości   30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXI/465/12 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru doliny rzeki Mlecznej w Tychach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-21

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu, w   wysokości - 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XX/446/12 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kościelnej i Pogodnej w Tychach – część północno-zachodnia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-02

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu, w   wysokości: 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XVII/372/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Harcerskiej w Tychach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-10

Renta planistyczna:

Dla całego obszaru planu ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu w   wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XIII/270/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Sikorskiego w Tychach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-13

Renta planistyczna:

Dla całego obszaru planu ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30% .

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr IX/171/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta Tychy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-23

Renta planistyczna:

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 2KS ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 1%.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZC i 3ZL nie ustala się stawki procentowej, o której mowa w ust. 1.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Załącznik4

mpzpUchwała nr IX/172/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-23

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3

mpzpUchwała nr 0150/XLVIII/1094/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-15

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości objętych planem w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Załącznik4

mpzpUchwała nr 0150/XLVIII/1093/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej Gostyni w Tychach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-15

Renta planistyczna:

W obszarze objętym granicami planu nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Załącznik4