Powiat Żory

mpzpUchwała nr 123/X/11 Rady Miasta Żory z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-29

Renta planistyczna:

Dla terenów położonych w granicach planu ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 5% dla terenów położonych w granicach oznaczonych na rysunku planu obszarów, na których może nastąpić faktyczny wzrost wartości nieruchomości wynikający z uchwalenia planu, z wyłączeniem działek, na których przed uchwaleniem planu istniała zabudowa;

2) 0% dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Załącznik4

Uchwała nr 123/X/11 Rady Miasta Żory z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 29.09.2011r.

Renta planistyczna:

Dla terenów położonych w granicach planu ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 5% dla terenów położonych w granicach oznaczonych na rysunku planu obszarów, na których może nastąpić faktyczny wzrost wartości nieruchomości wynikający z uchwalenia planu, z wyłączeniem działek, na których przed uchwaleniem planu istniała zabudowa;
2) 0% dla pozostałych terenów.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)