Powiat wodzisławski

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.33.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XLVIII/442/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVIII/442/2014 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.5.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 18 marca 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Mszana Nr XXXVI/4/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 44.335.2014 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rydułtowy oznaczonego symbolem MP/4-Z/2


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/4/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/86/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części sołectwa Połomia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr BRM.0007.092.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin 

 obejmujący obszar ograniczony ulicami: Sokolską, Hallera, Korfantego, Rybnicką, linią kolejową Katowice- Chałupki oraz granicą administracyjną miasta Radlin z Rybnikiem w granicach określonych w załączniku graficznym


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1 arkusz nr 1.pdf
Zalacznik1 arkusz nr 2.pdf

mpzpUchwała nr BRM.0007.091.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin 

obszar ograniczony ulicami: Kominka, Domeyki, Rydułtowską, Hallera,
Rogozina, Napierskiego oraz granicą administracyjną miasta Radlin z Wodzisławiem Śląskim w granicach określonych w załączniku graficznym.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1 arkusz nr 1.pdf
Zalacznik1 arkusz nr 2.pdf
Zalacznik1 arkusz nr 3.pdf

mpzpUchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dla pojedynczych działek, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-29

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1)dla terenów oznaczonych symbolami: U/MW, U, P-U, P stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent;

2)dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MN/U, MN-U stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 20%, słownie: dwadzieścia procent;

3)dla pozostałych terenów objętych planem, stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, nie ustala się, ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIV/436/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dla pojedynczych działek, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-02

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLIII/430/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar oznaczony symbolem OK3, położony przy ul. Bogumińskiej, przy wlocie do miasta drogi nr DK 78 od strony granicy państwa w Wodzisławiu Śląskim.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-20

Renta planistyczna:

1. Dla terenów o symbolach 1 U ÷ 8 U z wyłączeniem powierzchni terenów zabudowanych pokazanych graficznie na rysunku planu i opisanych symbolem ZB ustala się 30 % stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
2. Na pozostałych terenach nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik1C37AF93-C888-4677-A0B3-C9CE765F337E.png
Zalacznik425D98D0-7604-441E-B737-F8195D2D58F8.png
Zalacznik572A794B-F498-4F4E-8886-D77E897D2584.png
Zalacznik9705BA42-D5C6-4A16-9047-88D48886904B.png
ZalacznikD43C318D-1915-4637-9982-D6A4A3A0B6C7.png

mpzpUchwała nr XLIII/431/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego obejmującego obszar oznaczony symbolem OK5.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-20

Renta planistyczna:

Dla terenów o symbolach MN, U, UP, US, P, ITC, ITE z wyłączeniem powierzchni terenów zabudowanych pokazanych graficznie na rysunku planu i opisanych symbolem ZB oraz dla terenów o symbolach MW ustala się 30 % stawkę  służącą  naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
2. Na pozostałych terenach nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik3FC7F99F-ED11-450E-9851-0FF4C5245CF1.png
Zalacznik4F26F4DE-215D-4A54-93C4-05AAF97C6528.png
Zalacznik67BDAED3-4066-49D3-B434-0BCAE145918E.png
Zalacznik8C4A5F1E-C7AD-4E93-BCEA-0A56549CF45F.png
ZalacznikA86A086B-6313-4E52-8FB0-49BB3DA37AAB.png

mpzpUchwała nr 36.255.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującego obszar oznaczony symbolem MP/16.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-29

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów określonych na rysunku planu ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 29.205.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującej obszar oznaczony symbolem MP/12 - Z/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-14

Renta planistyczna:

Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, wynosi 30% dla wszystkich terenów objętych zmianą planu.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 29.204.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującej obszar oznaczony symbolem MP/8 - Z/6.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-14

Renta planistyczna:

Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, wynosi 30% dla wszystkich terenów objętych zmianą planu.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr V/30/2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującego obszar oznaczony symbolem MP/15.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-07

Renta planistyczna:

1. Dla terenów o symbolach 2 MN; 8 MN÷12 MN; 1 MJ÷10 MJ; 1U÷9 U określonych na rysunku planu ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Dla pozostałych terenów nie przewiduje się wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia niniejszego planu.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr V/31/2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującego obszar oznaczony symbolem MP/16.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-07

Renta planistyczna:

1. Dla terenów o następujących symbolach 3 MJ, 5MJ ÷ 12MJ, 16 MJ, 18 MJ÷36 MJ, 39 MJ÷43 MJ, 47 MJ÷49 MJ, 51 MJ÷53 MJ, 55 MJ÷57 MJ, 1 MN÷10 MN, 1MU÷16 MU, 1 U÷12 U, 14 U÷18 U, określonych na rysunku planu ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Dla pozostałych terenów nie przewiduje się wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia niniejszego planu.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszów - centrum".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-11

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów obejmującego obszar nr 39 przy ulicy Karola Miarki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-11

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem w związku z zachowaniem ich dotychczasowego przeznaczenia i użytkowania nie ustala się stawki służącej naliczaniu opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg