Powiat Zabrze

mpzpUchwała nr LIV/807/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru Lasu Rokitnica w rejonie osiedla Gajdzikowe Górki w Zabrzu


Data uchwalenia: 2014-07-7
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 10 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLVI/690/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXV/261//04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza – obszar „C”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/690/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXV/261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza – obszar "C"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/608/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w rejonie ulicy Jana Matejki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-23

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów planu ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX/571/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla Rokitnica – Leśna Polana w Zabrzu – Etap I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-17

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego niniejszą uchwałą ustala się wysokości stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem niniejszego planu miejscowego w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII/404/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, ul. Bielszowickiej i potoku Czarniawka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-31

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4   ustawy dla wszystkich terenów ustala się stawkę procentową 30 % służącą do naliczania jednorazowych opłat dotyczących nieruchomości, których wartość wzrosła w   związku z   uchwaleniem planu.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII/405/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowego przy węźle Al. Korfantego z drogą nr4 w Zabrzu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-31

Renta planistyczna:

Stawka wynosi 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XVI/194/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych między ulicami: Ofiar Katynia i Składową.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-09

Renta planistyczna:

Stawka wynosi: 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XVI/193/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów „Zwału Sośnica”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-22

Renta planistyczna:

Stawka wynosi 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr XV/160/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w dzielnicy Grzybowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-09

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.PNG

mpzpUchwała nr XII/125/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze na terenie oznaczonym symbolem B.31.PG,PP,SM,UR.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-23

Renta planistyczna:

Stawka wynosi 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

mpzpUchwała nr LX/785/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych między ulicami: Ofiar Katynia i Witosa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-01

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.png

mpzpUchwała nr LVIII/760/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Osiedla Słoneczna Dolina w Zabrzu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-09

Zobacz treść planu (PDF)

Załacznik1

mpzpUchwała nr LVIII/759/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze w zakresie ustaleń dotyczących przebiegu i rozwiązań komunikacyjnych Drogowej Trasy Średnicowej i terenów położonych w Zabrzu – Zaborzu” na terenie oznaczonym symbolem 17 M.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-09

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy dla wszystkich terenów ustala się stawkę procentową 30 % służącą do naliczania
jednorazowych opłat dotyczących nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

Uchwała nr XVI/194/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych między ulicami: Ofiar Katynia i Składową.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 09.01.2012r.

Renta planistyczna: 

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty planistycznej:
1) stawka wynosi 30%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

 

Uchwała nr XV/160/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w dzielnicy Grzybowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 09.01.2012r.

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty planistycznej:
1) stawka wynosi: 0%

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)