powiat Dąbrowa Górnicza

mpzpUchwała nr XXXVIII/778/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Ujejsca – część centralna i północna”


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/699/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 marca 2014r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Sikorki - Bugaja - Tucznawy”


Data uchwalenia: 2014-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/505/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika „Kuźnica Warężyńska” – część północno-zachodnia ulicy Spacerowej do ulicy Unruga.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-06

Renta planistyczna:

Dla terenów oznaczonych symbolami: KS/U, ZL, KDZ1/2, KDD1/2 ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%, słownie: dziesięć procent.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/483/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-18

Renta planistyczna:

Wszystkie działki położone w granicach planu miejscowego są własnością Gminy Dąbrowa Górnicza, wobec czego odstępuje się od ustalenia stawki procentowej.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/484/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Łęknice, w obrębie działek o nr ewid. 109, 119, 123, 124, 125, 126, 127 k.m. 16.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-18

Renta planistyczna:

Wszystkie działki położone w granicach planu miejscowego są własnością Gminy Dąbrowa Górnicza, wobec czego odstępuje się od ustalenia stawki procentowej.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr V/45/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie linii kolejowej PKP Katowice – Warszawa, ulic: Limanowskiego, Konopnickiej, Górników Redenu, Królowej Jadwigi, Sobieskiego do granicy administracyjnej z Będzinem.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-30

Renta planistyczna:

1. Dla nieruchomości lub części nieruchomości położonych w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9PU dla których w planie dokonano przeznaczenia nieużytków na tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 % (słownie; trzydzieści procent).

2. Dla pozostałych terenów, ustalenia niniejszego planu nie spowodowały wzrostu wartości nieruchomości, stąd nie ustala się dla nich stawki procentowej.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1 - Rysunek planu.pdf

mpzpUchwała nr LIII/929/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenu położonego w rejonie ulic: Brzozowej - Wczasowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-13

Renta planistyczna:

1. Dla nieruchomości lub części nieruchomości położonych w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 3MN, dla których w planie dokonano przeznaczenia gruntów leśnych na cele budownictwa mieszkaniowego, ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

2. Dla pozostałych terenów, ustalenia niniejszego planu nie spowodowały wzrostu wartości nieruchomości, stąd nie ustala się dla nich stawki procentowej.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

mpzpUchwała nr LIII/930/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ulic: Górników Redenu – Konopnickiej – Poniatowskiego – Twardej – Łańcuckiego oraz Królowej Jadwigi.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę:
1) Dla niezabudowanych nieruchomości położonych w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MWN, MW1, UH, U1, Uup, ZP/US ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).
2) Dla pozostałych terenów, ustalenia niniejszego planu nie spowodowały wzrostu wartości nieruchomości, stąd nie ustala się dla nich stawki procentowej.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.JPG

Załącznik2

mpzpUchwała nr LIII/931/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla rurociągu tlenu z huty ArcelorMittal do huty CMC Zawiercie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-13

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi w obszarze planu - ustala się stawkę 5% (słownie: pięcio procentową) na podstawie której ustala się opłatę o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1a.JPG

Załącznik1b

mpzpUchwała nr LII/914/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Królowej Jadwigi – Alei Róż – Katowickiej – Majakowskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-05

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustala się stawkę:
1) 30% (słownie: trzydziesto procentową) - dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi o symbolach
ogólnych: MW1, UMW, UM, U1, Uup, UKR, US, UP, UC, KSU, KGP, ZP/US, ZP/Uup, ZP, KM,
2) 0% (słownie: zero procentową) - dla terenów komunikacji i infrastruktury technicznej, wydzielonych liniami
rozgraniczającymi, dla których nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu
o symbolach ogólnych: KD/ZP, KD/KGP, E, W, G, KDS, KDGP2/2, KDG2/2, KDZ1/2, KDL1/2, KDD1/2, Kpr.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.JPG

Załącznik2

mpzpUchwała nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-02

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze planu ustala się  stawkę  procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści).

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

Uchwała nr VIII/134/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu górniczego Kopalni Dolomitu „Ząbkowice”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 01.08.2011r.

Renta planistyczna:

Dla nieruchomości lub części nieruchomości położonych w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) od 1MN do 3MN dla których w planie dokonano przeznaczenia gruntów rolnych i nieużytków na cele budownictwa mieszkaniowego,
2) 2US dla których w planie dokonano przeznaczenia gruntów rolnych i nieużytków na tereny sportu i rekreacji,
3) 6PE dla których w planie dokonano przeznaczenia gruntów leśnych rolnych i nieużytków na tereny powierzchniowej eksploatacji złoża dolomitu,
4) 3PU dla którego w planie dokonano przeznaczenia gruntów rolnych i nieużytków na tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług,
ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 % (słownie; trzydzieści procent).
2. Dla pozostałych terenów, ustalenia niniejszego planu nie spowodowały wzrostu wartości nieruchomości, stąd nie ustala się dla nich stawki procentowej.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr XI/181/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w obrębie działek o nr ewid. 1537,1538,1539,1540, 1564,1587,1588,1589,1590,1591,1592 k.m.10 w rejonie ul. Gródki

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 28.11.2011r.

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawyo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20% (słownie: dwudziestu
procent) dla terenu 1MN, gdzie nastąpiła zmiana przeznaczenia z terenu lasu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Dla pozostałych terenów w obszarze planu: 2MN, 1MNU, 2MNU, 1R, 1KDD1/2 nie ustala się stawki procentowej z uwagi na zachowanie ciągłości planistycznej ustaleń w zakresie przeznaczenia i funkcji i tym samym brak wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)