Powiat lubliniecki

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.43.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 9 grudnia 2013r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 457/XL/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Częstochowskiej w północno-wschodniej części miasta Lublińca


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 501/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę nr 60/XXV/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 września 2012 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 457/XL/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Częstochowskiej w północno-wschodniej części miasta Lublińca


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 431/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Cmentarnej oraz obszaru w rejonie ul. Dworcowej w śródmieściu miasta Lublińca


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 430/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wiejskiej - Steblów w północnej części miasta Lublińca


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 353/XXXV/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koszęcin w okolicy skrzyżowania ulic Ligonia i Leśnej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-23

Renta planistyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenu 1MN, 1U -30%.

2. Stawka, o której mowa w ust.1 stanowi podstawę pobrania jednorazowej opłaty, o której mówi art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 354/XXXV/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie między miejscowościami Sadów i Rusinowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-23

Renta planistyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenu R - 5%.

2. Stawka, o której mowa w ust.1 stanowi podstawę pobrania jednorazowej opłaty, o której mówi art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 355/XXXV/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie sąsiadującym z miejscowością Łazy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-23

Renta planistyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenu R - 5%.

2. Stawka, o której mowa w ust.1 stanowi podstawę pobrania jednorazowej opłaty, o której mówi art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 346/XXXIV/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ul. Sobieskiego z ul. Cegielnianą we wsi Koszęcin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust.   4 ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, równą 20%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr 334/XXXIII/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbie w gminie Koszęcin.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-14

Renta planistyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenu:

1) 1US, 1MU, 3RM , 3MNR, 8MNR, 16MNR - 30%.

2) 2RM, 1-2MN, 4MN, 6MN, 13-15MNR - 20%.

3) 1MNR, 2MNR, 4MNR, 5MNR, 6MNR , 9-12 MNR, 5MN, 1P, 2P -10-%

2. Stawka, o której mowa w ust.1 stanowi podstawę pobrania jednorazowej opłaty, o której mówi art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr 332/XXXIII/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strzebiń, w rejonie ul. Stawowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-14

Renta planistyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenu MN - 5% , UZ - 20%.

2. Stawka, o której mowa w ust.1 stanowi podstawę pobrania jednorazowej opłaty, o której mówi art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr 333/XXXIII/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w Koszęcinie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-14

Renta planstyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenu ZL/US-5%, US - 20%.

2. Stawka, o której mowa w ust.1 stanowi podstawę pobrania jednorazowej opłaty, o której mówi art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr 335/XXXIII/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 maja 2013r. w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadów w gminie Koszęcin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-14

Renta planistyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenu:

1) 10MNR, 11MNR, 1U, 1RM - 30%;

2) 2RM, 3-10MNR, 1-3MN - 20%.

2. Stawka, o której mowa w ust.1 stanowi podstawę pobrania jednorazowej opłaty, o której mówi art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr 549/LVII/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Ligonia i ul. Łazowskiej w Koszęcinie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-03

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr 548/LVII/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Ligonia w Koszęcinie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-03

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr 550/LVII/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Strzebiń, w Gminie Koszęcin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-03

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr 525/LVI/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 21 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Brusiek, w Gminie Koszęcin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-26

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr 524/LVI/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 21 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Koszęcinie (rejon cmentarza, rejon ośrodka wypoczynkowego, rejon ulic Mickiewicza i Kopernika, rejon skrzyżowania ulicy Sobieskiego z ulicą Sportową, rejon ulicy Mieszka).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-30

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust.  4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 10 maja 2003,  poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1A.pdf
Zalacznik1B.pdf
Zalacznik1C.pdf
Załącznik1D.pdf

mpzpUchwała nr 528/LVI/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 21 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Piłka, w Gminie Koszęcin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-26

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu rzestrzennym (Dz.U. nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr 527/LVI/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 21 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Łazy, w Gminie Koszęcin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-26

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1