Powiat Zawiercie

mpzpUchwała nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. dla działek nr ew. 475/1, 490 (k.m. 3 obręb Marciszów), 493/3, 550/19 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz części działek nr ew. 613/6, 613/7, 613/8 (k.m. 4 obręb Marciszów)


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/280/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar "A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r., dla działek ewidencyjnych o nr 707/1, 706/6, 706/5 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz 194/1, 194/2, 193/1, 195/1, 196/1 (k.m. 11 obręb Zawiercie).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-08

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w   obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 647), w   wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent).

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

 

mpzpUchwała nr LIV/669/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-23

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową, dla ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent).

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.jpg

Zalacznik3.doc

Zalacznik4.doc

Układ arkuszy załącznika nr 1.pdf

Załącznik1 - Arkusz nr 1a

Załącznik1 - Arkusz nr 1b

Załącznik1 - Arkusz nr 2a

Załącznik1 - Arkusz nr 2b

Załącznik1 - Arkusz nr 3

Załącznik1 - Arkusz nr 4

mpzpUchwała nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-13

Renta planistyczna:
Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent).

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Załącznik4

mpzpUchwała nr XLV/606/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów: Śródmieście – część II.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-11

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obrębie opracowania ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się  opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent).

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

Uchwała nr LIV/669/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 23.08.2010r.

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową, dla ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent).

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

Uchwała nr XXIX/280/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar "A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r., dla działek ewidencyjnych o nr 707/1, 706/6, 706/5 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz 194/1, 194/2, 193/1, 195/1, 196/1 (k.m. 11 obręb Zawiercie)

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 08.01.2013r.

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647), w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent).

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)