Uchwała nr XX/293/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 27 września 2012r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Centrum – Skolnity”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 19.10.2012r.

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r.):
1) tereny o symbolach MW, MN1 i UM – 30 %
2) tereny o symbolach U, US1, RM i UP – 20 %
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 –5 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)