mpzpUchwała nr XLIII/1176/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Międzylesia.


Data uchwalenia: 2012-10-4
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-22

Zobacz treść planu (PDF)