powiat płoński

Uchwała nr XXVIII/189/2020 Rady Gminy Płońsk z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gruntów położonych we wsi Siedlin w części dotyczącej działek ewidencyjnych nr 190, 187/2, 54/7

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/247/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta Płońsk, położonych w strefach: północno-centralnej, wschodniej i przemysłowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/170/2020 Rady Gminy Płońsk z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 265/11, 265/12, 354/6, 354/5 położonych w miejscowości Skarżyn gmina Płońsk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/134/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Sochocin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/133/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Smardzewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/132/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Kępa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Szeromin gmina Płońsk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/148/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk, obszaru położonego przy ul. Warszawskiej po byłym dworcu PKS i obszaru położonego przy ul. Postępu Rolniczego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Raźniewo – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S , zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku Nr XII/91/2004r. : Obszar A [o pow. ok. 32,4 ha] - ulicami 19 stycznia, Zawoda, granicą miasta od wschodu, północny brzegiem rzeki Raciążnicy, od południa do ul. 19 Stycznia; Obszar B [o pow. ok. 26,2 ha]- ulicami Barańskiego, Warszawską, granicami działek o nr 1616, 1615, 1614, 1613, 1612, 1611,1610, 1609/1, 1628 , 1607/1 , 1603  część działki 1602, 1586, 1581  i północną linią rozgraniczającą ulicy Kilińskiego, granicami działek 1556/1, 1555 oraz południowy brzegiem rzeki Raciążnicy od północy granica miasta od rzeki Raciążnicy do ul. Barańskiego od wschodu; Obszar C [o pow. ok. 2,1 ha] - ulicą bez nazwy na przedłużeniu drogi polnej po zachodniej stronie cmentarza komunalnego do rowu melioracyjnego, południowy skrajem rowu, zachodnia granicą działki nr 719 do granicy cmentarza, północna granicą cmentarza Parafialnego do drogi bez nazwy po jego zachodniej stronie;, Obszar D [o pow. ok. 41,0 ha] – północna linią rozgraniczającą ulicy Płockiej do granicy miasta, od zachodu granicą miasta do linii kolejowej i dalej do rowu melioracyjnego po północnej stronie rzeki, od północy południowym skrajem rowu melioracyjnego na przedłużeniu ulicy Polnej, ulicą Polną do linii pomiędzy ulicami Polną i 11- go Listopada przy wschodniej granicy działki nr 872/1 do północy granicy terenu kolei po południowej stronie ulicy 11-go Listopada, dalej aż do linii wybiegającej na północny -wschód przez teren kolei do skrzyżowania ulic Dworcowej i Płockiej aż do północnej linii rozgraniczającej ulicy Płockiej; Obszar E [o pow. ok. 6,5 ha] - ulicami Polną od północy, wschodnią granicą działki 1251/10 od wschodu do skrzyżowania ulic 11 listopada i Płockiej i północną linią rozgraniczającą ulicy Płockiej do skrzyżowania ulic Płockiej i 

Zobacz treść planu (PDF).