31 planów oznaczono "Ruda Śląska"

Wyników 31 - 31 z 31

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska

Kategoria: gm. Ruda Śląska

mpzpUchwała nr 971/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-09

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) dla terenów oznaczonych: MNU14,15 ustala się 10% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości;
2) dla terenu oznaczonego: 8KD1/2 ustala się 0% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1.1. (strona 1316)

Załącznik1.2. (strona 1317)


EasyTagCloud v2.4 Free