Gmina Czechowice-Dziedzice

mpzpUchwała nr XLII/391/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu istniejącego dworca autobusowego położonego w rejonie ulicy Niepodległości i Towarowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XL/353/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-23

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę obowiązującą w przypadku zbycia nieruchomości na terenach, objętych planem:
1) dla terenów oznaczonych symbolem MN; MN,RM; MN,U; U; UT; P; P,UC; P,U; Ks; Kp; RU; RUr; RUl, RUo - 30% od wzrostu wartości;
2) dla terenów oznaczonych symbolem Up; US - 15% od wzrostu wartości;
3) dla pozostałych wydzielonych terenów - nie ustala się stawki.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XL/354/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny rozgraniczone ulicami: Rumana, Górniczą oraz południowymi granicami działek nr 4506/9 oraz 4074/40, 74, 76, 78, 79, 81, 122, 125 - (Plan XVIII).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-23

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości -  30%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr VIII/65/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 maja 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek edytorskich w uchwale Nr XLIX/419/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 5 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie ulic : Świerkowickiej, Zawiłej, Legionów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-21

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-31

Renta planistyczna:

1. Dla nieruchomości, których wartość wzrośnie na skutek uchwalenia planu miejscowego w stosunku do obowiązującego, przed uchwaleniem planu, stanu prawnego związanego z obowiązującym przeznaczeniem i możliwością zagospodarowania nieruchomości, lub stanu faktycznego związanego ze sposobem wykorzystywania i użytkowania nieruchomość, ustala się opłatę określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynoszącą:

1) 30% w zakresie terenów: MN, MU-I, MU-I, S, U, PU;

2) 15% w zakresie terenów: UP, US, 1ZP, 8ZP;

2. Dla pozostałych terenów nie przewiduje się wzrostu wartości nieruchomości z tego względu nie określa się opłaty o której mowa w ust. 1.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.png
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej teren położony w Ligocie w rejonie ul. Wapienickiej, Woleńskiej, Dworskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: US.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XLIX/419/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 5 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie ulic: Świerkowickiej, Zawiłej, Legionów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-18

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej na podstawie której ustala się opłatę, o kórej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) w wysokości 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: P/U 01, P/U 04, MN/U 02, MN/U 03, MNe 02, MNe 03, MNe 04, MN 07, ZI 02 oraz dla części terenu P/U 03, MNe 01, MN/U 01 i U/P 01.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.png