Gmina Żarki

mpzpUchwała nr XLI/267/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru sołectw Ostrów i Przybynów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-01

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy. 
1. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy (z  tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu) w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg