Gmina Łubniany

UCHWAŁA NR XII/86/12 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-07

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

UCHWAŁA NR XXIV/180/12 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  gminy Łubniany dla obszaru we wsi Jełowa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-22

 

Renta planistyczna:

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ustala się stawka procentową do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany w planie w wysokości 5%.
2. Stawka procentowa określona w ust.1 będzie służyć naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty na rzecz  gminy Łubniany w przypadku zbyciu tej nieruchomości przez właściciela.

 

Zobacz komunikat.

Treść planu (PDF).

Załącznik 1 - rys. zmiany w planie, w skali 1:2000

Załącznik 2 - rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji

Załącznik 3 - rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmian w   planie