Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milicz

Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany studium: IX/63/95 z dnia 23 stycznia 1995 r.

Zobacz studium gminy Milicz.