Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszków zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Cieszków XIII/83/2000 z dnia 09.03.2000.