Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów Śląski.