Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kobierzyce.
Uchwała nr XXXVI 418 09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009r.