mpzp m Uchwała nr XXXVI/260/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Dobrzeń Wielki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 29.10.2009 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10 %, dla całego terenu opracowania. 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).