mpzpUchwała nr XXV/228/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Słoneczną, Wrzosową, Cisową oraz granicami: z miastem Bielsko – Biała, gminami Jasienica i Brenna z wyłączeniem obszaru Lasów Państwowych oraz terenów położonych powyżej mostu na potoku Jasionka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową ,służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, w wysokości:

1) na wydzielonych terenach oznaczonych symbolami: MN, MNU – 20 %,

2) na wydzielonych terenach oznaczonych symbolami: MW, MNP, U, PU – 30 %;

3) na pozostałych wydzielonych terenach – 0,1%.

2. Stawki, o których mowa w ust.1 stanowią podstawę do pobierania jednorazowych opłat, o których mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf