STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBROSZYCE Z 2013r.

Zobacz treść studium (PDF).

Zobacz rysunek studium (JPG).