Gmina Zebrzydowice

mpzpUchwała nr III/11/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice w projektowanym obszarze górniczym "Bzie - Dębina 1 - Zachód".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-02

Renta planistyczna:

1. Dla terenu o symbolu 1 P ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

2. Na pozostałych terenach nie wymienionych w ust. 1 w związku z zachowaniem ich dotychczasowego użytkowania lub przeznaczenia nie ustala się stawki procentowej służącej naliczaniu renty planistycznej.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice w projektowanym obszarze górniczym "Bzie - Dębina 1 - Zachód".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 02.03.2011r.

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
1. Dla terenu o symbolu 1 P ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty jednorazowej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).
2. Na pozostałych terenach nie wymienionych w ust. 1 w związku z zachowaniem ich dotychczasowego użytkowania lub przeznaczenia nie ustala się stawki procentowej służącej naliczaniu renty planistycznej.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)