mpzpUchwała nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, dla sołectwa Jasienica – działka nr 1693.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-19

Renta planistyczna:

Wysokość stawki, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty
w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej planem, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniemniniejszego planu, ustala się na 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.PNG)Zalacznik1.PNG[ ]287 kB