31 planów oznaczono "Kamienna Góra"

Wyników 1 - 30 z 31

MPZP Kamienna Góra - dla rejonu ulic: Krzeszowska - T. Kościuszki - Leśna

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzpUchwała nr XLIV/280/14 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Krzeszowska - T. Kościuszki - Leśna w Kamiennej Górze.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra - ul. Krzeszowska

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzpUchwała nr XXX/188/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powyżej ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ogorzelec III

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzpUchwała nr XXX/178/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Ogorzelec III"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra - Rędziny I

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzpUchwała nr XXX/173/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Rędziny I”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra - rejon ulicy W. Broniewskiego i Spacerowej

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzpObwieszczenie nr 2 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 11 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy W. Broniewskiego i Spacerowej w Kamiennej Górze


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra w rejonie ulic: Waryńskiego, Wojska Polskiego i Parkowej

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzpObwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 11 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego w rejonie ulic: Waryńskiego, Wojska Polskiego i Parkowej w Kamiennej Górze


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra dla rejonu ulicJeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzpUchwała nr XXXIV/208/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Święcica, Kamienna Góra - zmiana 28.08.2013

Kategoria: gm. Wierzbica

mpzpUchwała nr XXX-145/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica dla obszarów położonych w miejscowości Święcica, Kamienna Góra


Data uchwalenia: 2013-08-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.1.pdf
Zalacznik1.2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra - Ogorzelec IV

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzpUchwała nr XXXII/188/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Ogorzelec IV” wraz z terenami sąsiednimi.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lipienica (uchylenie uchwały

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzpUchwała nr XXXI/183/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/133/12 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Lipienica)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-19

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lipienica

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzpUchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Lipienica).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-19

Renta planistyczna:

Określa się stawki procentowe, które są podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) w wysokości: 30 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MN/U, UK, US, RM; 
2) w wysokości: 0,1 % dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, dla rejonu ulicy J. Korczaka

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr XXVII/177/08 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy J. Korczaka w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-10

Renta planistyczna:

1. Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W odniesieniu do gruntu będących własnością gminy bądź zbywanych na jej rzecz jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, w rejonie ul. Jesionowej (ogłoszony: 2009-02-10)

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr XXVII/179/08 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jesionowej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-10

Renta planistyczna:

Plan ustala następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości 0% dla:
a) dla upraw rolnych, łąk, pastwisk: R,
b) dla terenów zieleni:
ZD – ogrodów działkowych,
ZL – lasów,
ZP – zieleni parkowej,
c) dla terenów obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej – terenów energetyki: E,
d) dla terenów komunikacji drogowej:
dróg lokalnych: KDL,
dróg dojazdowych: KDW,
2) w wysokości 30% dla:
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej:
jednorodzinnej: MN,
wielorodzinnej: MW,
b) dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej: P.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, zmiany w planie ogólnym

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr XXX/138/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr X/43/01 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 październik 2001 w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-18

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, dla rejonu ulic Asnyka i Zielonej (ogłoszony: 2009-03-12)

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr XXXI/210/09 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Asnyka i Zielonej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-03-12

Renta planistyczna:

1. Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której  mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z  zastrzeżeniem ust. 2.
2. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy bądź zbywanych na jej rzecz jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, dla rejonu ulicy Przemysłowej

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr XXXIX/261/09 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym – w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, w rejonie ul. Jesionowej

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr XL/268/09 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jesionowej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-17

Renta planistyczna:

Plan ustala następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości 0% dla:
a) dla upraw rolnych, łąk, pastwisk: R,
b) dla terenów zieleni:

− ZD − ogrodów działkowych,
− ZL − lasów,
− ZP − zieleni parkowej,
c) dla terenów obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej − terenów energetyki: E,
d) dla terenów komunikacji drogowej;
2) w wysokości 30% dla:
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej:
− jednorodzinnej: MN,
− wielorodzinnej: MW,
b) dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej: P.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, tereny działalności gospodarczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Krzeszów

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr XLII/192/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra obejmującego tereny działalności gospodarczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Krzeszów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-01

Renta planistyczna:

Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust.1, stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, dla rejonu ulic Asnyka i Zielonej

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr LIV/333/10 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Asnyka i Zielonej w Kamiennej Górze, obszar "U".

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-09

Renta planistyczna:

Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, dla obszaru w rejonie ulic Fornalskiej i Lubawskiej (ogłoszony: 2011-07-27)

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Fornalskiej i Lubawskiej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-27

Renta planistyczna:

Określa się stawki procentowe, które są podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) w wysokości: 30 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MN/U, MW/MN, MW, MW/U, U, UP, UK, UT, US, P/U, RM, E, KS;

2) w wysokości: 0 % dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

Skarga Wojewody Dolnośląskiego

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-10

Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

1) terenów wskazanych w ustaleniach szczegółowych jako cele publiczne na 0,1%;

2) pozostałych terenów na 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej (ogłoszony: 2011-07-27)

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-27

Renta planistyczna:

Plan ustala następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) w wysokości 0% dla terenów:

a) zieleni urządzonej z towarzyszeniem usług: ZPU,

b) usług sportu i rekreacji: US,

c) obiektów i urządzeń energetyki: E,

d) komunikacji drogowej: KDG, KDL, KDD;

2) w wysokości 30% dla terenów zabudowy mieszkaniowej:

a) jednorodzinnej: MN,

b) wielorodzinnej: MW,

c) wielorodzinnej z towarzyszeniem usług: MWU;

3) w wysokości 30% dla terenów zabudowy usług:

a) handlu:

- o powierzchni sprzedaży od 400m2 do 2000 m2 : UH1,

- o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 : UH2,

b) kultury: UK,

c) turystyki: UT,

d) innych usług: U.

Zobacz treść planu (PDF).

Skarga Wojewody Dolnośląskiego

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, dla rejonu ulicy Bohaterów Getta (ogłoszony: 2011-09-22)

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr X/50/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr XIX/108/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-10

Renta planistyczna:

Plan ustala następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości 0% dla terenów:
a) zieleni urządzonej z towarzyszeniem usług: ZPU,
b) usług sportu i rekreacji: US,
c) obiektów i urządzeń energetyki: E,
d) komunikacji drogowej: KDG, KDL, KDD;
2) w wysokości 30% dla terenów zabudowy mieszkaniowej:
a) jednorodzinnej: MN,
b) wielorodzinnej: MW,
c) wielorodzinnej z towarzyszeniem usług: MWU;
3) w wysokości 30% dla terenów zabudowy usług:
a) handlu:
− o powierzchni sprzedaży od 400 m2 do 2000 m2: UH1,
− o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2: UH2,
b) kultury: UK,
c) turystyki: UT,
d) innych usług: U.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, dla obszaru w rejonie ulic: Ludwika Waryńskiego, Wojska Polskiego i Parkowej

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr XXI/120/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Ludwika Waryńskiego, Wojska Polskiego i Parkowej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-10

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, dla obszaru w rejonie ulic Fornalskiej i Lubawskiej (ogłoszony: 2013-02-21)

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr XXI/116/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Fornalskiej i Lubawskiej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-21

Renta planistyczna:

Określa się stawki procentowe, które są podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości: 30 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MN/U, MW/MN, MW, MW/U, U, UP, UK, UT, US, PU, RM, E, KS;
2) w wysokości: 0 % dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, dla obszaru w rejonie ulicy Wysokiej, Cegielnianej i Janka Krasickiego

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr XXI/119/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Wysokiej, Cegielnianej i Janka Krasickiego w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-10

Renta planistyczna:

1. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 równą 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, dla rejonu ulicy Bohaterów Getta

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr XXI/115/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, dla rejonu ulicy W. Broniewskiego i Spacerowej

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr XXI/117/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy W. Broniewskiego i Spacerowej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-10

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra, dla obszaru w rejonie ulic Fornalskiej i Lubawskiej

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Fornalskiej i Lubawskiej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-21

Renta planistyczna:

Określa się stawki procentowe, które są podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości: 30 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MN/U, MW/MN, MW, MW/U, U, UP, UK, UT, US, PU, RM, E, KS;
2) w wysokości: 0 % dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


EasyTagCloud v2.4 Free