mpzp Uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Fornalskiej i Lubawskiej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-27

Renta planistyczna:

Określa się stawki procentowe, które są podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) w wysokości: 30 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MN/U, MW/MN, MW, MW/U, U, UP, UK, UT, US, P/U, RM, E, KS;

2) w wysokości: 0 % dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

Skarga Wojewody Dolnośląskiego

Załącznik 1