mpzp Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Fornalskiej i Lubawskiej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-21

Renta planistyczna:

Określa się stawki procentowe, które są podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości: 30 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MN/U, MW/MN, MW, MW/U, U, UP, UK, UT, US, PU, RM, E, KS;
2) w wysokości: 0 % dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Kamienna Góra.pdf)MPZP Kamienna Góra.pdf[ ]1638 kB
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]8967 kB