Powiat lubański

mpzpUchwała nr XIV/58/2013 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – II etap


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg

mpzpUchwała nr XXXIII/173/13 Rady Gminy w Platerówce z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „LIŚCIASTA GÓRA” wraz z terenami przyległymi w gminie Platerówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/217/2013 Rady Gminy Lubań z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzp Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy w Platerówce z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Platerówka położonego w gminie Platerówka w obrębach geodezyjnych: Platerówka, Zalipie, Przylasek i Włosień.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-16

Renta planistyczna:

1. Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się 20% stawkę, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – I etap.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-21

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzp Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Olszyna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-20

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzp Uchwała nr IV/17/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu zabudowy mieszkaniowej wsi Krzewie Małe.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-08-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr I/3/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Olszyna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-04-09

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XXXIII/197/09 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/149/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-14

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp uchwała nr XLVI/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla części obrębu Leśna, Miłoszów, Świecie i Wolimierz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-01

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12