Powiat legnicki

Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Chojnów z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Biała

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLVII.314.2014 Rady Gminy Chojnów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru obrębu wsi Zamienice


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XL.264.2013 Rady Gminy Chojnów z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu wsi Dobroszów – dla wybranych terenów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVI.231.2013 Rady Gminy Chojnów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego, obręby Jerzmanowice, Biała i Czernikowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-01
 
Renta planistyczna:

Dla terenu określonego w § 1 ust.1, ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości – 20%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXX/183/2008 Rady Gminy Chojnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części Gminy Chojnów w jednostkach ewidencyjnych: Jaroszówka i Goliszów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-13
 
Renta planistyczna:

Dla terenu określonego w § 1 ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości 30% – dla terenów przeznaczonych pod usługi i produkcję,
2) w wysokości 20% – dla terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną,
3) w wysokości 10% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLIII/252/2009 Rady Gminy Chojnów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 389/1 i 389/2, obręb Konradówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-01
 
Renta planistyczna:

Dla terenu określonego w § 1 ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Chojnów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Biała w gminie Chojnów.

 
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-21
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4, pobieranej przy sprzedaży nieruchomości, związanej ze wzrostem jej wartości w wyniku uchwalenia planu,
w wysokości 15%, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr Nr VI/40/2011 Rady Gminy Chojnów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnów dla terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego w rejonie wsi Okmiany.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-08
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr: 1

mpzpUchwała nr XXII/124/2012 Rady Gminy Chojnów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz części obrębu wsi Zamienice dla terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego złoża „Rokitki IV” oraz rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych kopalni „Rokitki”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-09
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXII.206.2013 Rady Gminy Chojnów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 247/1 obręb Jaroszówka i nr 803/1 obręb Goliszów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-27
 
Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów − ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokości – 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Podkategorie

Powiat legnicki

Powiat legnicki

Powiat legnicki

Powiat legnicki

Powiat legnicki

Powiat legnicki

Powiat legnicki