Powiat dzierżoniowski

mpzpUchwała nr XL/246/2013 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Potoczek-Kuźnica w Pieszycach


Data uchwalenia: 2013-12-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.PDF

mpzpUchwała nr XL/245/2013 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów


Data uchwalenia: 2013-12-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.PDF

mpzpUchwała nr XLIII/288/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Złotego i Osiedla Tęczowego w Dzierżoniowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLI/281/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego oraz byłą bocznicą kolejową


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/254/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Kilińskiego, Ciepłowniczej i Pieszyckiej w Dzierżoniowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XL/278/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Bielawską, Piastowską, Wrocławską, Daszyńskiego, Mickiewicza, Krasickiego, Sienkiewicza i Kopernika w Dzierżoniowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/255/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego oraz byłą bocznicą kolejową


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/219/13 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 166/1, 166/3, 166/4, 167 położonych w miejscowości Słupice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzp Uchwała nr XXXIX/289/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piława Dolna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1A

Załącznik 1B

Załącznik 1C

mpzpUchwała nr XXXIV/362/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego i Alei Jana Pawła II w Bielawie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-24
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).