Powiat średzki

mpzpUchwała nr XLII/370/14 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Brodno.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/369/14 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lipnica.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/368/14 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLV/251/14 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla części działek nr 230, 241/1, 241/2, 241/3 AM-3 obręb Kostomłoty


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/393/13 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia na obszarze w obrębie geodezyjnym Miękinia w rejonie złoża kruszywa naturalnego i gliny „Miękinia”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/279/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska obejmującej teren w rejonie ul. Legnickiej i ul. Mostowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzp Uchwała nr XXXI/269/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) w wysokości 30% dla całego obszaru objętego planem.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzpUchwała nr XXIX/130/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Malczyce, obejmującej obszary położone w obrębach: Dębice, Wilczków i Mazurowice, stanowiące obecnie działki usług oświaty.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 23.01.2009r.

Renta planistyczna:

W razie zbycia terenu przez właściciela zostanie naliczona jednorazowa opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0 %.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXV/156/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Malczyce, położonej w obrębie Rachów, obejmującej działkę nr 21/9.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 06.07.2009r.

Renta planistyczna:

W razie zbycia terenu przez właściciela zostanie naliczona jednorazowa opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXVII/136/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce dla działek nr 228, 221/5 i 221/6 w obrębie Chomiąża.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 28.01.2013r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20%

Zobacz treść planu (PDF).