powiat ząbkowicki

mpzpUchwała nr XXXV/232/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Opolnica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-22
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL, KDW.1 oraz KDW.2 nie ustala się,
2) dla pozostałych terenów w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XVIII/128/12 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „KONSTANTY II" w granicach gminy Bardo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-09
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20 %.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 767/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2013r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28 lutego 2013 r. nr XLII/9/2013 w przedmiocie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego złoża gabra „Braszowice II” w granicach gminy Ząbkowice Śląskie


Data uchwalenia: 2013-12-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.1.pdf
Zalacznik1.2.pdf
Zalacznik1.3.pdf
Zalacznik1.4.pdf
Zalacznik1.5.pdf
Zalacznik1.6.pdf
Zalacznik1.7.pdf
Zalacznik1.8.pdf

mpzpUchwała nr LI/106/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szklary w gminie Ząbkowice Śląskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/75/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVII/74/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strąkowa w gminie Ząbkowice Śląskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/12/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwrócona w gminie Ząbkowice Śląskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/11/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kluczowa w gminie Ząbkowice Śląskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/10/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sulisławice w gminie Ząbkowice Śląskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

Podkategorie

gmina Bardo

gmina Ząbkowice Śląskie

gmina Ziębice

gmina Złoty Stok

gmina Ciepłowody

gmina Kamieniec Ząbkowicki

gmina Stoszowice