powiat ząbkowicki

Uchwała nr XIX/147/2020 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru górniczego KONSTANTY III.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/130/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/220/2005 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 17 października 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża magnezytu Konstanty II w granicach gminy Bardo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/129/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/51/07 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24 września 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu górniczego złoża magnezytów Konstanty w granicach gminy Bardo

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXV/232/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Opolnica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-22
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL, KDW.1 oraz KDW.2 nie ustala się,
2) dla pozostałych terenów w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XVIII/128/12 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „KONSTANTY II" w granicach gminy Bardo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-09
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/128/12 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „KONSTANTY II" w granicach gminy Bardo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/232/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Opolnica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/235/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu miasta Ząbkowice Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/236/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/238/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).

Podkategorie

gmina Bardo

gmina Ząbkowice Śląskie

gmina Ziębice

gmina Złoty Stok

gmina Ciepłowody

gmina Kamieniec Ząbkowicki

gmina Stoszowice