powiat ząbkowicki

mpzpUchwała nr XXXV/232/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Opolnica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-22
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL, KDW.1 oraz KDW.2 nie ustala się,
2) dla pozostałych terenów w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XVIII/128/12 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „KONSTANTY II" w granicach gminy Bardo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-09
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/232/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Opolnica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/147/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec – tereny rolne i leśne oraz farmy wiatrowe

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/148/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec – tereny zurbanizowane

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/149/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Olbrachcice Wielkie w Gminie Ząbkowice Śląskie – tereny rolne i leśne oraz farmy wiatrowe

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Braszowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/138/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grochowiska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Tarnów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/141/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Pawłowice

Zobacz treść planu (PDF).

Podkategorie

gmina Bardo

gmina Ząbkowice Śląskie

gmina Ziębice

gmina Złoty Stok

gmina Ciepłowody

gmina Kamieniec Ząbkowicki

gmina Stoszowice