mpzp Uchwała nr XL/268/09 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jesionowej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-17

Renta planistyczna:

Plan ustala następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości 0% dla:
a) dla upraw rolnych, łąk, pastwisk: R,
b) dla terenów zieleni:

− ZD − ogrodów działkowych,
− ZL − lasów,
− ZP − zieleni parkowej,
c) dla terenów obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej − terenów energetyki: E,
d) dla terenów komunikacji drogowej;
2) w wysokości 30% dla:
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej:
− jednorodzinnej: MN,
− wielorodzinnej: MW,
b) dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej: P.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Kamienna Góra.pdf)MPZP Kamienna Góra.pdf[ ]587 kB