mpzp Uchwała nr XIX/108/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-10

Renta planistyczna:

Plan ustala następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości 0% dla terenów:
a) zieleni urządzonej z towarzyszeniem usług: ZPU,
b) usług sportu i rekreacji: US,
c) obiektów i urządzeń energetyki: E,
d) komunikacji drogowej: KDG, KDL, KDD;
2) w wysokości 30% dla terenów zabudowy mieszkaniowej:
a) jednorodzinnej: MN,
b) wielorodzinnej: MW,
c) wielorodzinnej z towarzyszeniem usług: MWU;
3) w wysokości 30% dla terenów zabudowy usług:
a) handlu:
− o powierzchni sprzedaży od 400 m2 do 2000 m2: UH1,
− o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2: UH2,
b) kultury: UK,
c) turystyki: UT,
d) innych usług: U.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Kamienna Góra.pdf)MPZP Kamienna Góra.pdf[ ]561 kB
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]8667 kB