34 planów oznaczono "Kłodzko"

Wyników 1 - 30 z 34

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stary Wielisław, Bierkowice, Krosnowice, Jaszkowa Dolna

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzpUchwała nr 420/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach: Stary Wielisław, Bierkowice, Krosnowice, Jaszkowa Dolna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.JPG
Zalacznik3.JPG
Zalacznik4.JPG
Zalacznik5.JPG
Zalacznik6.JPG
Zalacznik7.doc
Zalacznik8.doc


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kłodzko- obręb Stary Wielisław, działka nr 128

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzpUchwała nr 361/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko dla części działki nr 128, Obręb Stary Wielisław.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-03
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 ze zm.) w wysokości 30% dla całego obszaru objętego planem.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kłodzko, w rejonie ulic Piłsudskiego, Noworudzkiej i Półwiejskiej

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr XLII/414/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowo-składowego w Kłodzku w rejonie ulic Piłsudskiego, Noworudzkiej i Półwiejskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-25

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Boguszyn (ogłoszono: 2009-11-25)

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp uchwała nr 318/V/2009 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Boguszyn obejmującego teren działki nr 147.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-25
 
Renta planistyczna:
1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala się jednorazową opłatę od wartości nieruchomości zabudowanej i przeznaczonej do zabudowy, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Młynów

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzpUchwała nr 328/V/2009 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, obręb Młynów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-29
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.
2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla gminy Kłodzko, przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stary Wielisław (opublikowano: 2010-05-18)

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 357/V/2010 Rady Gminy Kłodzko z dnia 12 lutego 2010r. uchwalająca zmianę w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu obejmującego działkę nr 922/2 we wsi Stary Wielisław na cele zabudowy mieszkaniowej i usług turystycznych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-18
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %.
2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla Gminy Kłodzko , przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kłodzko, Wyspa Piasek

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr XLVIII/497/2010 Rady Miasta Kłodzko z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka - Wyspa Piasek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-18
 
Renta plastyczna:
Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wielkość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 5 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jaszkowa Dolna (opublikowano: 2010-06-09)

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 374/V/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu obejmującego działkę nr 872 we wsi Jaszkowa Dolna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-09
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30 %.
2. Stawka procentowa, o której mowa w ust.1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla Gminy Kłodzko przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stary Wielisław (opublikowano: 2010-06-09)

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 376/V/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Stary Wielisław.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-09
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości:
1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami 1UT/MN, 2UT/MN, 3UT/MN, 4UT/MN;
2) 5% dla pozostałych terenów.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jaszkowa Dolna,Stary Wielisław,Gołogłowy

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 387/V/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla Obrębów Jaszkowa Dolna,Stary Wielisław,Gołogłowy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-30
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %.
2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla Gminy Kłodzko , przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Ka

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr LVII/574/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku"; w zakresie zmiany przeznaczenia terenów bezpośrednio przyległych do fortu Owcza Góra, zwanej dalej planem miejscowym.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-21
 
Renta planistyczna:

1. Ustala się stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty od właściciela nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w następującej wysokości:

1) od nieruchomości niezabudowanych na nowych działkach wyznaczonych w obrębie terenów przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę usługową U - ustala się na 30 % ;

2) od nieruchomości niezabudowanych na nowych działkach wyznaczonych w obrębie terenów przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN - ustala się na 20 % ;

3) stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości na terenach istniejącego zainwestowania i zagospodarowania jako zieleń: ZLz, ZF, ZN , które w związku z uchwaleniem planu miejscowego, nie zmieniły dotychczasowego przeznaczenia terenu lub użytkowania - ustala się na 0 % .

2. Stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości na terenach przeznaczonych lub użytkowanych pod komunikację KDG, KDD, KDW, KDX, KP oraz Dr - ustala się na 0 % .


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jaszkowa Dolna i Krosnowice

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 68/VI/2011 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla wsi Jaszkowa Dolna i Krosnowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-25
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla Gminy Kłodzko , przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4
Załącznik nr. 5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jaszkowa Dolna oraz Jaszkowa Górna (opublikowano: 2011-08-26)

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 67/VI/2011 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Dolna oraz Jaszkowa Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-26
 
Renta planistyczna:
Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 66/VI/2011 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-16
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

2. Określona powyżej stawka procentowa jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla gminy Kłodzko, przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szalejów Dolny

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 117/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Szalejów Dolny.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-05
 
Renta planistyczna:
W zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się stawkę procentową w wysokości 30% dla wszystkich terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kłodzko, osiedle Owcza Góra (opublikowano: 2012-02-17)

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr XI/141/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla „Owcza Góra” w Kłodzku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-17
 
Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla całego obszaru planu ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jaszkowa Dolna, Jaszkowa Górna oraz Stary Wielisław

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 126/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Dolna, Jaszkowa Górna oraz Stary Wielisław.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-08
 
Renta planistyczna:
Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4
Załącznik nr. 5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wojbórz, w granicach działek ewidencyjnych nr 175 i nr 176

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 169/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Wojbórz, w granicach działek ewidencyjnych nr 175 i nr 176.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-20

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ołdrzychowice Kłodzkie, Stary Wielisław, Szalejów Dolny oraz Podzamek

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 171/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie, Stary Wielisław, Szalejów Dolny oraz Podzamek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25
 
Renta planistyczna:

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30%.

2. Określona powyżej stawka procentowa jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla gminy Kłodzko, przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stary Wielisław

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 167/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi Stary Wielisław.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1, jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla Gminy Kłodzko, przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kłodzko, osiedle Owcza Góra

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr XVI/183/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla „Owcza Góra” w Kłodzku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-17
 
Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla całego obszaru planu ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wojciechowice, w granicach działek ewidencyjnych: nr 38, nr 39 i nr 536 AM.1

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 203/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej we wsi Wojciechowice, w granicach działek ewidencyjnych: nr 38, nr 39 i nr 536 AM.1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-21
 
Renta planistyczna:

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 30% od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.

2. Stawka procentowa określona w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie służyć naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty na rzecz Gminy Kłodzko przy zbyciu tej nieruchomości przez właściciela.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szalejów Dolny, Żelazno, Jaszkowa Dolna, Boguszyn, Jaszkowa Górna

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 197/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko dla obrębów: Szalejów Dolny, Żelazno, Jaszkowa Dolna, Boguszyn, Jaszkowa Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-21
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

2. Stawka procentowa o której mowa w ust. 1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla Gminy Kłodzko, przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ławica, w granicach działek ewidencyjnych: nr 179, nr 177/1 i nr 177/2 AM.1

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 201/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej we wsi Ławica, w granicach działek ewidencyjnych: nr 179, nr 177/1 i nr 177/2 AM.1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-10
 
Renta planistyczna: 
1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 30% od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.
2. Stawka procentowa określona w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie służyć naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty na rzecz Gminy Kłodzko przy zbyciu tej nieruchomości przez właściciela.

 

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Boguszyn

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 199/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi Boguszyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-21
 
Renta planistyczna:
Ustala się stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości na rzecz Gminy Kłodzko, przy zbyciu nieruchomości zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w następującej wysokości:
 
1) od nieruchomości niezabudowanych na nowych działkach wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną MN – ustala się 30 %;
 
2) stawkę od wzrostu wartości nieruchomości na terenach przeznaczonych lub użytkowanych pod komunikację KDW i KD – ustala się 0%.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 218/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-08
 
Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jaszkowa Dolna oraz Jaszkowa Górna

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 219/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Dolna oraz Jaszkowa Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-08
 
Renta planistyczna:

Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 0%.


Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szalejów Górny, w granicach działki ewidencyjnej nr 240 AM.2

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 228/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej we wsi Szalejów Górny, w granicach działki ewidencyjnej nr 240 AM.2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-08

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szalejów Górny, w granicach działek ewidencyjnych: nr 1053/10 i nr 1053/11 AM.3

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 276/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej z zakresu obsługi komunikacji samochodowej we wsi Szalejów Górny, w granicach działek ewidencyjnych: nr 1053/10 i nr 1053/11 AM.3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-04
 
Renta planistyczna:
1. W związku z uchwaleniem planu miejscowego, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę procentową w wysokości 30% od wzrostu wartości nieruchomości.
2. Stawka procentowa, określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie służyć naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty na rzecz Gminy Kłodzko, przy zbyciu tej nieruchomości przez właściciela.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wojbórz, Jaszkowa Dolna i Ołdrzychowice Kłodzkie

Kategoria: gm. Kłodzko

mpzp Uchwała nr 284/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla terenów położonych we wsi: Wojbórz, Jaszkowa Dolna i Ołdrzychowice Kłodzkie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-18
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2012 r., poz. 647) w w


Zobacz treść planu (PDF).


EasyTagCloud v2.4 Free