mpzp Uchwała nr 197/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko dla obrębów: Szalejów Dolny, Żelazno, Jaszkowa Dolna, Boguszyn, Jaszkowa Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-21
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

2. Stawka procentowa o której mowa w ust. 1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla Gminy Kłodzko, przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).