Uchwała nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Jawornica”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVI/323/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki, obręb Darnków.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVI/324/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L/292/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie Jeleniów w gminie Lewin Kłodzki.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XLVI/234/09 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług podstawowych w rejonie ulic: Lasek Miejski, Topolowej i Granicznej w Lewinie Kłodzkim dla działki nr 227.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-08-10
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1, jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla gminy Lewin Kłodzki, przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLVI/233/09 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki dla części miejscowości Lewin Kłodzki – dla działki nr 174/5 położonej przy ul. Wodnej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-08-10
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1, jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla gminy Lewin Kłodzki, przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XLVIII/245/09 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwał organu stanowiącego Gminy Lewin Kłodzki dotyczących ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-07

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego ujęcia wody na potoku Klikawa w obrębie Jerzykowice Małe w gminie Lewin Kłodzki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-14
 
Renta planistyczna:
Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 1% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3

mpzp Uchwała nr XXV/143/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki, Obręb Leśna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-28
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w wysokości 5% dla całego obszaru objętego planem.


Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i rekreacyjnej w Lewinie Kłodzkim.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-15
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) w wysokości 5,0%.


Zobacz treść planu (PDF).