mpzp Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego ujęcia wody na potoku Klikawa w obrębie Jerzykowice Małe w gminie Lewin Kłodzki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-14
 
Renta planistyczna:
Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 1% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3