mpzp Uchwała nr 347/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Szalejów Górny, w granicach działek ewidencyjnych: nr 118/2 AM.1 i nr 404/1 AM.2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-18
 
Renta planistyczna:
1. W związku z uchwaleniem planu miejscowego, na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 % dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami 1MN i 2MN oraz dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami 1KDw i 2KDw. 
2. W związku z uchwaleniem planu miejscowego nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości dla terenu  rolniczego, oznaczonego symbolem 1R na rysunku nr 2 planu miejscowego; stawkę procentową wzrostu wartości tej nieruchomości ustala się na 0%. 
3. Stawka procentowa, określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie służyć naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty na rzecz Gminy Kłodzko, w przypadku zbycia tych nieruchomości przez jej właściciela.