mpzp Uchwała nr 167/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi Stary Wielisław.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1, jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla Gminy Kłodzko, przy zbyciu nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).